Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Altijd persoonlijk advies en contact
De meeste kennis en expertise
Persoonlijk contact

Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Easy Nuts: de website Easy Nuts BV.nl, overige websites die doorlinken naar Easy Nuts BV.nl en de ondersteunende diensten door Easy Nuts;

Contractant: degene die een contract af wil sluiten of verhuisbericht wil doorgeven via Easy Nuts BV.nl met één van de deelnemende Energieleveranciers, Waterleveranciers, Internet, Verzekeraars, Telecomleveranciers voorwaarden van toepassing zijn;

Leverancier: Energieleverancier, Waterleverancier, Telecom leverancier, Verzekeraar met wie de contractant na tussenkomst van Easy Nuts BV.nl een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de energieleverancier, waterleverancier, Internet Leverancier en verzekeraar van toepassing zijn.

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door Easy Nuts BV één of meer diensten worden verricht;

Diensten : de door Easy Nuts BV te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en leveranciers, verkoop van energie-, water-, internet, verzekeringen en mobiel  en andere breedbanddiensten en verkoop van hardware en overige producten.

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de leveranciers en deze leveranciers door Easy Nuts BV.

Onderwerp

Easy Nuts BV verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Bepalingen

Door gebruik te maken van de diensten van Easy Nuts BV verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Easy Nuts BV niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

De dienstverlening van Easy Nuts BV aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende leveranciers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de leverancier. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via Easy Nuts Bv aangevraagde abonnement bij de leverancier is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen Easy Nuts BV en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door Easy Nuts Bv geleverde diensten, dit ter beoordeling van Easy Nuts BV

Contractant

De contractant zal voorzover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Easy Nuts BV verstrekken, aan werknemers van Easy Nuts of aan door Easy Nuts Bv ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat Easy Nuts BV haar diensten naar behoren kan verlenen.

De werknemers van Easy Nuts BV of van de door Easy Nuts BV ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Intellectueel eigendomsrecht

De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Easy Nuts BV  aanwendt bij het verrichten van de dienst.

De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Easy Nuts BV vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Easy Nuts BV. De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van Easy Nuts BV op de hoogte te stellen. De contractant dient Easy Nuts BV  terstond in te lichten.

Tarieven

Alle op Easy Nuts BV.nl vermelde tarieven zijn afkomstig van de leveranciers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten, modemkosten en assurantiebelasting andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de leverancier daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met Easy Nuts Bv , contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. Easy Nuts Bv zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Betalingen

De leverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de leverancier worden verwerkt zonder tussenkomst van Easy Nuts BV tenzij anders aangegeven. Easy Nuts BV  kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de leverancier en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.

Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de leverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Betalingen partner

Bevestigde aanvragen worden circa na 6 weken gecommuniceerd vanuit de leveranciers. Alle annuleringen worden verwerkt. U ontvangt als partner de factuur van desbetreffende week met alle netto’s. De factuur wordt binnen 30 dagen uitbetaalt. Orders die binnen 6 maanden worden geannuleerd wegens wanbetaling of switch naar andere leverancier halen we terug bij de partner. We zullen deze verrekenen met de volgende factuur. Als het niet verrekenbaar is ontvang je een factuur.

De overeenkomst

De overeenkomst tussen contractant en Easy Nuts BV  wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en Easy Nuts BV wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde abonnementen en / of verhuisberichten van contractant bij de betreffende leverancier automatisch beëindigt.

De overeenkomst tussen contractant en de leverancier wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Leverancier wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met een modelcontract voor onbepaalde tijd tegen een variabel tarief.

De Leveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door Easy Nuts BV verstrekte algemene voorwaarden van de Leverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlenging)termijn tenzij:

met de contractant anders is overeengekomen;

de contractant er voor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te voldoen;

zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.

De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de Leverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Easy Nuts BV verstrekte leveringsvoorwaarden van de Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Easy Nuts BV is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van Easy Nuts BV bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Easy Nuts BV vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Slotbepaling

Easy Nuts BV BV heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Indien Easy Nuts BV BV de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Easy nuts de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

Met betrekking tot algemene voorwaarden van leveranciers:

Leverancier kan zonder tussenkomst van Easy Nuts BV BV haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, Easy Nuts BV BV heeft geen invloed op beslissingen van Leverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;

indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Leverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Leverancier indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Leverancier waarmee contractant een overeenkomst aangaat;

opzeggen dient te gebeuren bij de Leverancier volgens de in de algemene voorwaarden van Leverancier vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Leverancier dient niet bij Easy Nuts BV BV te worden ingediend.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Vergelijk direct
jeffrey.png
Meer weten?
Neem contact met ons op!

Onze support staat altijd voor u klaar met persoonlijk advies.

Laat een berichtje achter

Nutsvoorzieningen regelen

Begin direct met vergelijken!

Wij helpen mensen die binnen of naar Nederland verhuizen met het aansluiten van hun nutsvoorzieningen en diverse andere diensten in en om het huis.

Bereken jouw voordeel